ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์นิติบุรีรัมย์ http://nitibr.siam2web.com/

บัญชีรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรนิติศาตร์มหหาบัณฑิต  ชั้นปีที่  1

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

(6046)  1. นายสมคิด   สินไธสง (คิด)     ประธานรุ่น           (6018)   2.   นายสาคร   ปลื้มรัมย์     รองประธานรุ่น

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       84                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 4            รหัส       73

สถานที่ทำงาน  สนง.กกต.บุรีรัมย์                                               สถานที่ทำงาน   สนง.กฎหมายสาคร   ปลื้มรัมย์     

ตำแหน่ง   หัวหน้างานพรรคการเมือง                                          ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักทนายความ

โทร. 087-868-0111                                                                           โทร. 044-616-882 ,087-589-4892

E-mail                                                                                                   E-mail  

 

 (6050)  3. นายธำรงค์ ชำนิจศิลป์ ฝ่ายวิชาการรุ่น                 (6011)   4.  นายอำนวย  พานนา   ฝ่ายประชาสัมพันธ์รุ่น

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       86                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 1            รหัส       16

สถานที่ทำงาน  เทศบาล ต.หนองแวง จ.บุรีรัมย์                         สถานที่ทำงาน  สนง.กกต.บุรีรัมย์                                         

ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล                                                                      ตำแหน่ง  พนง.สืบสวนสอบสวน

โทร. 081-790-2892                                                                            โทร. 081-652-0155

E-mail   nongluk103@hotmail.com                                       E-mail  anp2553@hotmail.co.th

 

(6062)  5. นางพัชรินทร์  ศรีพรหม (ไก่)  เลขาฯ รุ่น              (6079)  6.  นางสาวเมธาวี  พึ่งพิมาย (เม)  เหรัญญิกรุ่น

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       38                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 1            รหัส       20

สถานที่ทำงาน  สนง.สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์                                สถานที่ทำงาน  สทล.9 .ลพบุรี                                         

ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ                                                             ตำแหน่ง   ลูกจ้างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โทร. 084-834-6013                                                                            โทร. 086-870-5598

E-mail   patcharin.pa@rd.go.th                                                     E-mail   uitramay78@hotmail.com

 

(6053)  7. พันตำรวจเอกนิมิตร  จันทศิริศรี (มิตร)                 (6024)   8.  ดาบตำรวจชนัญทิโชติ  ชาญชาติ (นาญ)

ประธานกลุ่มย่อยที่  1        รหัส       2                                              สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 1            รหัส       1

สถานที่ทำงาน  สภ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์                                         สถานที่ทำงาน  สภ.ชำนิ  .บุรีรัมย์                                         

ตำแหน่ง  ผู้กำกับการ                                                                         ตำแหน่ง   ผู้บังคับหมู่

โทร. 081-711-5815                                                                            โทร. 084-477-6530

E-mail                                                                                                   E-mail   chanun2505@hotmail.com

 

(6044)  9. พันตำรวจโทอดิชาติ  มีสา (เปลี่ยน)                        (6010)  10.  พันตำรวจตรีวิเชียร  พรหนองแสง

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       3                                              สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 1            รหัส       4

สถานที่ทำงาน  สภ.เมืองบุรีรัมย์                                                     สถานที่ทำงาน  สภ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์                                         

ตำแหน่ง  พนักงานสอบสวน(สบ.2)                                              ตำแหน่ง   สารวัตรป้องกันปราบปราม

โทร. 081-878-6108                                                                            โทร. 081-790-5317

E-mail   adichat_me200@hotmail.com                                       E-mail  

(6057)  11.   นายวุฒินันท์  จันทร์นิเวศน์                                  (6075)  12.  นายสนธยา   สุระโคตร  (ต้อม)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       5                                              สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 1            รหัส       6

สถานที่ทำงาน  ศาลจังหวัดนางรอง                                               สถานที่ทำงาน  ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์                                         

ตำแหน่ง  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง                                       ตำแหน่ง   หัวหน้าหน่วยบริหารหนี้และคดี

โทร. 086-958-2568                                                                            โทร. 081-266-6096

E-mail   wuttinan_22@hotmail.com                                             E-mail  

 

(6016)  13.   นายสมบัติ  แสนมี  (จอร์ช)                                    (6083)  14.  นางสาวกัลยาณี   มะณีนิล  (ดาว)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       7                                              สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 1            รหัส       8

สถานที่ทำงาน เทศบาล ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง บุรีรัมย์          สถานที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                  

ตำแหน่ง  รองนายกฯ                                                                         ตำแหน่ง   อาจารย์

โทร. 089-284-6783                                                                            โทร. 086-661-2463

E-mail   sombat69@windowslive.com                                        E-mail   kanlayanee.m@hotmail.com

 

(6084)  15.   นางสาวรัชฎาภรณ์  สุวรรณรังษี (แอม)  (6034)  16.  นายสาคร  นิลนามะ (อ๊อด)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       9                                              สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 1            รหัส       10

สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                  สถานที่ทำงาน  สำนักงานทนายความสาคร                                

ตำแหน่ง  อาจารย์                                                                                ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักงาน

โทร. 087-007-0065                                                                            โทร. 089-717-7101

E-mail   plyfar_1986@hotmail.com                                             E-mail     

 

(6033)  17.   นางสุภางค์   นาคเจริญ (อิ้ว)                                    (6015)  18.  นายศิวะ  ภักดีแก้ว     

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       11                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       12

สถานที่ทำงาน  สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์                             สถานที่ทำงาน  อบต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด                                

ตำแหน่ง  นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ                                             ตำแหน่ง   นิติกร

โทร. 086-835-8255                                                                            โทร. 088-308-8600

E-mail   eilsiri@hotmail.com                                                         E-mail     siwamarkdise@gmail.com

 

(6014)  19.   นางสาวศิริญญา  ศักดิ์อลงกรณ์ (ญา)                     (6039)  20.  นายปิยะพงศ์  ประกอบเสริม  (โต้ง)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       13                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       14

สถานที่ทำงาน  สวนส้มรีสอร์ท อ.เมืองบุรีรัมย์                           สถานที่ทำงาน  อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด                                

ตำแหน่ง  เจ้าของกิจการ                                                                    ตำแหน่ง   นิติกร

โทร. 085-456-7673                                                                            โทร. 087-235-9075

E-mail   cyasoon@windowslive.com                                           E-mail     piyapong@hotmail.com

(6061)  21.   นายทองสุข   แย้มประโคน (ยัน)                          (6071)  22.  ร้อยตำรวจโทวรกาญจน์  เจริญศิริ (กาญจน์)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       15                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 1            รหัส       17

สถานที่ทำงาน  อบต.บ้านยาง จ.บุรีรัมย์                                        สถานที่ทำงาน  สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์                                         

ตำแหน่ง  นิติกร                                                                                  ตำแหน่ง   รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน

โทร. 087-499-8800                                                                            โทร. 089-891-9549

E-mail   ty-yun@hotmail.com                                                       E-mail  

 

(6040)  23.   นายโอภาส  ศุภจิตเมตตา  (ต๋อง)                         (5999)  24.  นางสาวสุกัญญาณี  กิ่งแก้ว (นาง)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       18                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 1            รหัส       19

สถานที่ทำงาน สำนักงานทนายโอภาส                                         สถานที่ทำงาน ศูนย์การแพทย์แผนไทย.วสส.พิษณุโลก

ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงาน                                                            ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ

โทร. 081-877-2503                                                                            โทร. 087-210-6625

E-mail   opaslawg@hotmail.com                                                  E-mail   olahsalook@hotmail.com

 

(6059)  25.   นายวุฒิพงศ์   เชือกรัมย์ (ม่อง)                                (6054)  26.  นายประธูป  พิษณุแสง (ธูป)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  1           รหัส       21                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 1            รหัส       22

สถานที่ทำงาน อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์                       สถานที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านจานใต้ จ.ร้อยเอ็ด                                

ตำแหน่ง  นายก อบต.                                                                        ตำแหน่ง   ผอ.โรงเรียน

โทร. 085-495-7984                                                                            โทร. 089-840-4016

E-mail                                                                                                   E-mail     T.phit@hotmail.com

 

(6032)  27.   นายวาริน  มาตคำมี  (ริน)                                         (6035)  28.  นางสาวเรณู   พันธ์แก้ว  (เจี๊ยบ) 

ประธานกลุ่มย่อยที่  2        รหัส       35                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 2            รหัส       23

สถานที่ทำงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์                              สถานที่ทำงาน  ศาลจังหวัดบุรีรัมย์แผนกคดีเยาวชนฯ                                

ตำแหน่ง  นักวิชาการที่ดินชำนาญการ                                           ตำแหน่ง   นิติกรปฏิบัติการ

โทร. 086-718-9900                                                                            โทร. 086-227-7702

E-mail   land_buriram@hotmail.com                                          E-mail     kunrenu@hotmail.com

 

(6028)  29.   นายพันธมิตร  จุรีมาศ  (บี)                                       (6082)  30.  นายยุทธนา   โพธิ์สีดี   (เอ๋)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       24                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 2            รหัส       25

สถานที่ทำงาน  สนง.ยุติธรรม จ.บุรีรัมย์                                       สถานที่ทำงาน  ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์                                

ตำแหน่ง                                                                                               ตำแหน่ง   ผู้บังคับหมู่

โทร. 081-285-9885                                                                            โทร. 087-239-2502

E-mail   phuntamit@gmail.com                                                    E-mail     khonlahasai@hotmail.com

(6029)  31.   นายสุพจน์   สมตน                                                 (6041)  32.  พันตำรวจตรีไชยา  สระโสม (ยา)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       26                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 2            รหัส       27

สถานที่ทำงาน  อบต.กังแอน อ.ปราสาท จ.บุรีรัมย์                    สถานที่ทำงาน  สภ.เมืองบุรีรัมย์

ตำแหน่ง  ปลัด อบต.                                                                          ตำแหน่ง  พนักงานสอบสวน

โทร. 085-770-0195                                                                            โทร. 081-393-4457

E-mail   supot4321@hotmail.com                                                E-mail   ya-4340@hotmail.com

 

(6008)  33.   นายรอง  จุนถิระพงศ์                                             (6001)  34.  นางสาวพินิจนันท์  แพงทรัพย์ (แอ้ว)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       29                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 2            รหัส       30

สถานที่ทำงาน  สนง.กกต.จ.บุรีรัมย์                                              สถานที่ทำงาน  อบต.ไพล จ.นครราชสีมา                                  

ตำแหน่ง  พนง.สืบสวนสอบสวน                                                   ตำแหน่ง  นิติกร

โทร. 084-976-9319                                                                            โทร. 087-235-1145

E-mail   rong_ch@hotmail.com                                                    E-mail   nan-phinit@hotmail.com

 

(6023)  35.   นายชยพล  กันยายน  (หมูอ้วน)                             (6064)  36.  นายกานต์พาทิศ  เสนาปักธงไชย  (เจน)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       31                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       32

สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์                     สถานที่ทำงาน  เทศบาลตำบลอิสาณ จ.บุรีรัมย์                                

ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ                                                                         ตำแหน่ง   นิติกร

โทร. 089-929-7469                                                                            โทร. 084-096-7029

E-mail                                                                                                   E-mail    kanpatis@hotmail.com

 

(6048)  37.   นายสมทรง   ศรีพิมาย                                               (6047)  38.  นายธนิส  ปุลันรัมย์  (ตั้ม) 

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       33                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       34

สถานที่ทำงาน  สนง.กกต.จ.บุรีรัมย์                                              สถานที่ทำงาน  อบต.บ้านบัว จ.บุรีรัมย์

ตำแหน่ง  พนง.สืบสวนสอบสวน                                                   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนิติกร

โทร. 086-057-0292                                                                            โทร. 081-063-5373

E-mail                                                                                                   E-mail   r_bang_oa@hotmail.com      

 

(6002)  39.   นายพีรพันธ์  พรรคนาวิกโยธิน (ชู)                        (6015)  40.  นายประยูร  ป้องสนาม (แขก)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       36                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       37

สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์                         สถานที่ทำงาน   สนง.ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์                                

ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ                                                                         ตำแหน่ง   นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

โทร. 089-079-8159                                                                            โทร. 089-844-4819

E-mail   peerapun@hotmail.com                                                  E-mail     land_buriram@hotmail.com

(6020)  41.   นางสาวพิมานมาศ  ทองทรวง (คอร์ด)             (6038)  42.  นายชูศักดิ์   พงษ์สวัสดิ์   (ชู)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       39                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 2            รหัส       40

สถานที่ทำงาน  บริษัท สำนักกฎหมายศักดิ์ทอง จำกัด               สถานที่ทำงาน  สนง.ทนายความชูศักดิ์ อ.สตึกบุรีรัมย์                                         

ตำแหน่ง  ทนายความ                                                                         ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักงาน

โทร. 081-725-3515                                                                            โทร. 084-778-9067

E-mail   cord440@hotmail.com                                                     E-mail   choo_@hotmail.com

 

(6067)  43.   นางสาวพรเทวา  ค้าทอง  (ตุ๊กติ๊ก)                       (5998)  44.  นายประสูติ  ไพรทูลย์  (วาม)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       41                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่ 2            รหัส       42

สถานที่ทำงาน  สพท.นม.เขต 7                                                      สถานที่ทำงาน  อบจ.สุรินทร์                                   

ตำแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา                                                     ตำแหน่ง   นิติกร

โทร. 081-725-2373                                                                            โทร. 081-878-3734

E-mail   pt_kathong@hotmail.com                                               E-mail  

 

(6072)  45.   นายจักรกฤษณ์  จันทร์ธีระวงศ์  (เปิ้ล)                   (6000)  46.  นางสาวอิสลัม  ลาภจิตร

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       43                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       44

สถานที่ทำงาน   สนง.อัยการจังหวัดบุรีรัมย์                                 สถานที่ทำงาน  สนง.ทนายความเสี่ยโสเจ๊ง อ.สตึก                                

ตำแหน่ง  นิติกร                                                                                  ตำแหน่ง   ทนายความ

โทร. 083-735-4996                                                                            โทร. 086-005-3880

E-mail    ple_jukkrit@hotmail.com                                             E-mail     pumpuyton2you@hotmail.com

 

(6068)  47.   นายคมศักดิ์  บุญศรีรัมย์  (ปุ๊)                                     

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  2           รหัส       45                                          

สถานที่ทำงาน  ศาลจังหวัดบุรีรัมย์                                                                 

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานคดี                                

โทร. 086-650-9826                                                                           

E-mail   komsuk_21@hotmail.com                                                    

 

(6063)  48.   นางสาวณิชาภา  เกยมณี  (แขก)                               (6003)  49.  นางสิริขวัญ   พริ้งไธสง   (เหมย)

ประธานกลุ่มย่อยที่  3        รหัส       55                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       46

สถานที่ทำงาน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บร.              สถานที่ทำงาน  สนง.สิริขวัญ พริ้งไธสง จ.นครราชสีมา                                

ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ                                                                ตำแหน่ง   ทนายความ

โทร. 089-582-7573                                                                            โทร. 081-718-6049

E-mail   khaktao@hotmail.com                                                     E-mail     sirikhwan-law@hotmail.com

(5997)  50.   ร้อยตำรวจเอกชาญชัย  ลีประโคน (ชัย)             (6013)  51.  นายศรัณยู  นึกชอบ  (โอ๋)  

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       47                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       48

สถานที่ทำงาน  สภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์                                          สถานที่ทำงาน  สนง.ทนายความ จ.บุรีรัมย์                                         

ตำแหน่ง  พนักงานสอบสวน                                                           ตำแหน่ง   ทนายความ

โทร. 086-899-9207                                                                            โทร. 081-779-1277

E-mail                                                                                                   E-mail   ao_cvc@hotmail.com

 

(6037)  52.   นายสหัสพล  สีหะวงษ์  (ต่าย)                              (6012)  53.  นายสุพิน  ปราณีสร

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       49                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       50

สถานที่ทำงาน  สนง.ทนายความ จ.บุรีรัมย์                                  สถานที่ทำงาน  334 หมู่ 9 ต.กระสัง จ.บุรีรัมย์                                  

ตำแหน่ง  ทนายความ                                                                         ตำแหน่ง     

โทร. 081-955-6726                                                                            โทร. 086-701-7003

E-mail                                                                                                   E-mail  

 

(6045)  54.   นายปริญญา  ประกอบมี                                            (6021)  55.  ร้อยตำรวจโทอัศวิน  การเรียน (วิน)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       51                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       52

สถานที่ทำงาน   สนง.กกต.จ.บุรีรัมย์                                             สถานที่ทำงาน  สภ.ชุมแสง  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์                                

ตำแหน่ง  พนักงานสืบสวนสอบสวน                                            ตำแหน่ง   พนักงานสอบสวน

โทร. 089-625-0255                                                                            โทร. 085-310-3369

E-mail   x613547@hotmail.com                                                   E-mail     

 

(6036)  56.   นางภคภรณ์พรรณ์  ประดิษฐ์ผล (นุช)                   (187)  57.  นายวีระชัย  ประยูรเมธา  

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       53                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       54

สถานที่ทำงาน   ศาลจังหวัดบุรีรัมย์                                                สถานที่ทำงาน  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บร.                                

ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการพิเศษ                                                   ตำแหน่ง   ท้องถิ่นจังหวัด

โทร. 081-879-2934                                                                            โทร. 089-717-9759

E-mail   voranuch-11@hotmail.com                                            E-mail     

 

(6073)  58.   นางสุดเฉลียว  สง่าประโคน (เหลียว)                   (6058)  59.  นายพืชมงคล   เสนาจันทร์  (เต้ย)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       57                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       58

สถานที่ทำงาน  สนง.เทศบาล ต.ประโคนชัย บุรีรัมย์                สถานที่ทำงาน  อบจ.สุรินทร์                                

ตำแหน่ง  นิติกร                                                                                  ตำแหน่ง   นิติกร

โทร. 087-440-4021                                                                            โทร. 081-660-4025

E-mail   sudchaleo@gmail.com                                                     E-mail     puchmong_sena@hotmail.com

(6007)  60.   ร้อยตำรวจโทปัญญา  พิสิฐปภา (ยา)                    (6019)  61.  ดาบตำรวจสำเร็จ  รักษาวัฒนะ

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       59                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       60

สถานที่ทำงาน  สภ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์                                  สถานที่ทำงาน  สภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์                                         

ตำแหน่ง  รองสารวัตร                                                                       ตำแหน่ง   ผู้บังคับหมู่

โทร. 081-877-7404                                                                            โทร. 089-2823167

E-mail   panya_phi@hotmail.com                                                 E-mail   kaifong501@hotmail.com

 

(6070)  62.   นายนิรุทธ์   บำรุงกุล                                               (6069)  63.  นายธีระศักดิ์  พินิจ  (ปก)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       61                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       62

สถานที่ทำงาน  ที่ว่าการอำเภอพุทไสง จ.บุรีรัมย์                        สถานที่ทำงาน  โครงการฯ ลำพระเพลิง                                  

ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ                                                                         ตำแหน่ง     

โทร. 083-129-3711                                                                            โทร. 083-127-4471

E-mail   nirut_nb@hotmail.com                                                   E-mail   teerasak-pinij@hotmail.com

 

(6022)  64.   ดาบตำรวจโชติวรรธน์  วรรณโกษิตย์ (โช)            (6065)  65.  พันตำรวจโทศักดิ์ณรงค์  เจนการ

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       63                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       64

สถานที่ทำงาน  สภ.เมืองบุรีรัมย์                                                    สถานที่ทำงาน  สภ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์                                

ตำแหน่ง  ผู้บังคับหมู่                                                                         ตำแหน่ง   สารวัตรสืบสวนสอบสวน

โทร. 085-413-5648                                                                            โทร. 086-249-3999

E-mail   shotiwat789@hotmail.com                                             E-mail     

 

(6056)  66.   นายทรงพล   สดใส  (จุ๊บ)                                         (6074)  67.  นางนวลนิต  ทิศารัมย์ (อาจารย์แม่)  

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       65                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       66

สถานที่ทำงาน  สำนักงานพัฒนสิทธิ์ทนายความ                        สถานที่ทำงาน  โรงเรียนลำปลายมาศ                                

ตำแหน่ง  ทนายความ                                                                         ตำแหน่ง   ครู

โทร. 081-062-1568                                                                            โทร. 081-789-2475

E-mail                                                                                                   E-mail     

 

(6060)  68.   นายเจริญ  ทิศารัมย์                                                    (6042)  69.  นายนิธิศ  ไผ่ดีนุกูล   (ตุ๊)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       67                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  3           รหัส       68

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนลำปลายมาศ                                            สถานที่ทำงาน  อบต.หินเหล็กไฟ                                

ตำแหน่ง  ครู                                                                                        ตำแหน่ง   ปลัด อบต.

โทร. 081-999-0571                                                                            โทร. 085-308-8021

E-mail                                                                                                   E-mail     

 

(6043)  70.   ว่าที่พันตรีประเสริฐ  กระจ่างจิตร                        (6049)  71.  นายวิญญู   ขันผง   (วิญ)

ประธานกลุ่มย่อยที่  4        รหัส       79                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       69

สถานที่ทำงาน  สนง.ขนส่ง จ.บุรีรัมย์                                           สถานที่ทำงาน  สนง.ทนายความวิญญู ขันผง                                         

ตำแหน่ง  นักวิชาการขนส่งชำนาญการ                                         ตำแหน่ง   ทนายความ

โทร. 081-877-4996                                                                            โทร. 089-780-4634

E-mail                                                                                                  E-mail   winn.law@hotmail.com

 

(6004)  72.   นางสาวจารุวรรณ  ไผ่ดีนุกูล                                 (6027)  73.  นายธีระศักดิ์  ทองทรวง  (ก๋ง)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       70                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       71

สถานที่ทำงาน  อบต.กระสัง จ.บุรีรัมย์                                          สถานที่ทำงาน  บริษัท สำนักกฎหมายศักดิ์ทอง จำกัด                  

ตำแหน่ง  นิติกร                                                                                  ตำแหน่ง     ทนายความ

โทร. 086-868-2721                                                                            โทร. 081-725-3515

E-mail                                                                                                   E-mail     

 

(6080)  74.   นายปรากรณ์  สารกุล  (เก็ก)                                     (6005)  75.  นายธรรมนูญ  แสนสนาม (หมี)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       72                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       74

สถานที่ทำงาน สนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค               สถานที่ทำงาน  เทศบาลสตึก จ.บุรีรัมย์                                

ตำแหน่ง  สอบสวน                                                                            ตำแหน่ง   นิติกร

โทร. 088-030-8101                                                                            โทร. 044-681-019  ต่อ 31 089-845-1040

E-mail   kek_500@hotmail.com                                                    E-mail     

 

(6006)  76.   นางสาวระพีพรรณ  พันธุ์พินิจ (อ้อย)                    (188)  77.  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์  สวัสดิ์รัมย์ (แก๊ป)  

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       75                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       76

สถานที่ทำงาน   สนง.ทนายความ จ.บุรีรัมย์                                สถานที่ทำงาน  อบต.หนองกระทิง                                

ตำแหน่ง  ทนายความ                                                                         ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนิติกร

โทร. 084-039-9091                                                                            โทร. 086-245-5960

E-mail   rapee77@yahoo.co.th                                                      E-mail     

 

(6026)  78.   ร้อยตำรวจเอกทองสุข  พิธรรม                               (6052)  79.  นางสาววนัสรินทร์  ชำนิวัตร  (ปุ้ย)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       77                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       78

สถานที่ทำงาน  สนง.อัยการจังหวัดบุรีรัมย์                                  สถานที่ทำงาน  เทศบาล ต.ปทุม จ.อุบลราชธานี                                

ตำแหน่ง  รองอัยการจังหวัด                                                             ตำแหน่ง   นิติกร

โทร. 084-301-1752                                                                            โทร. 086-872-5008

E-mail                                                                                                   E-mail     

(6017)  80.   พันตำรวจโทสำราญ  แสงรัมย์              (6055)  81.  นายรังสรรค์  วาลีประโคน  (สัน)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       80                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       81

สถานที่ทำงาน  สภ.หนองสองห้อง จ.บุรีรัมย์                             สถานที่ทำงาน  สนง.ทนายความรังสรรค์ อ.ประโคนชัย                                         

ตำแหน่ง               ตำรวจ                                                                    ตำแหน่ง   ทนายความ

โทร. 089-846-8762                                                                            โทร. 085-492-2261

E-mail   buriram0312@hotmail.com                                            E-mail  

 

(6078)  82.   นางสาวรัชชนันท์  กิ่มสร้าง (โอ๋)                          (6066)  83.  นายรักชาติ  เนาวรัตน์  

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       82                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       83

สถานที่ทำงาน  สนง.หักบัญชีจังหวัดบุรีรัมย์                               สถานที่ทำงาน  อบต.พรสำราญ จ.บุรีรัมย์                                  

ตำแหน่ง  พนง.หักบัญชี                                                                   ตำแหน่ง     ปลัด อบต.

โทร. 086-875-5355                                                                            โทร. 084-686-1606

E-mail   ratchanan88@hotmail.com                                             E-mail   rakchat_012@hotmail.com

 

(6076)  84.   นางน้ำฝน  สมศรีนวล (ฝน)                                    (6030)  85.  นายนิวัตน์  หงส์ชูตา (นก)

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       85                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       87

สถานที่ทำงาน อบต.สวายจีก จ.บุรีรัมย์                                         สถานที่ทำงาน  ที่ทำการอำเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด                                

ตำแหน่ง  ปลัด อบต.                                                                          ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ

โทร. 081-265-0627                                                                            โทร. 087-057-3171

E-mail                                                                                                   E-mail     niwat_2007@hotmail.com

 

(6025)  86.   นายพรเทพ  วรฤทธิไกร  (เอก)                                    87.  ดาบตำรวจธนิสร  ขันตี   

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       88                                           สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       89

สถานที่ทำงาน  สำนักงานกฎหมายพรเทพ                                  สถานที่ทำงาน  สภ.พลกรัง จ.นครราชสีมา                                

ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงาน                                                            ตำแหน่ง   ผู้บังคับหมู่

โทร. 089-718-7909                                                                            โทร. 089-581-8672

E-mail   law_aek@hotmail.com                                                    E-mail     

 

(6051)  88.   นายพิเชษฐ์  ภูแก้ว 

สมาชิกกลุ่มย่อยที่  4           รหัส       90                                          

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านตะบัล                                              

ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ                                 

โทร. 087-966-9112                                                                           

E-mail                                                    

 

 

 

 

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 60,988 Today: 24 PageView/Month: 194

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...